Готуюсь до уроку

СХЕМА РОЗРОБКИ УРОКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
У 5-7 КЛАСАХ


Клас, назва розділу, № уроку (в системі програми)
Тема уроку.
Практичне завдання:
Мета уроку: формування ключових компетентностей:

Вміння вчитися: організовувати своє робоче місце, планувати свої дії, доводити роботу до кінця; орієнтуватися в часі та раціонально його використовувати; самостійно виконувати практичне завдання; здійснювати самоконтроль і самооцінку.

Загальнокультурна компетентність: духовно-моральні основи життя людини; особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері; роль мистецтва у житті, засвоєння художньої картини світу.

Громадська компетентність: усвідомлення своєї належності до соціально-культурного середовища; усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ; бережливе ставлення до природи, людей, самого себе.

Інформаційна компетентність: здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися довідковою літературою.

Соціальні компетентності: здатність до життєдіяльності в суспільстві; взаємодії та продуктивної співпраці з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу; підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях, досягання консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.

Спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами: розвиток позитивного ставлення до рідної мови, визнання її ролі у власному та культурному збагаченні; уміння спілкуватися (письмово чи усно) рідною, державною та іноземними мовами, розуміти і бути зрозумілим в різних ситуаціях; вміння переконливо формулювати власні думки (усно чи письмово) та враховувати всі наявні точки зору; навички використання підказок (нотатки, схеми, карти) з метою створення та розуміння складних текстів (спічі, розмови, інструкції, інтерв’ю, дебати); відкрите визнання думок та висловів інших, участь в конструктивному діалозі; розвиток позитивного ставлення до міжкультурної комунікації.

Математична і базові компетентності: в галузі природознавства і техніки; забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти; інтелектуальний розвиток учнів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції тощо); економічне, екологічне, естетичне, патріотичне виховання.
Здоров’язбережувальна компетентність: уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я; дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування;
Підприємницька компетентність: здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності;


Увага! Із запропонованого переліку ключових компетентностей вчитель може висвітлити одну або дві за потреби, з метою ефективного оволодіння визначеним колом питань, щодо яких учень має бути обізнаний іншим.

міжпредметна естетична компетентність: виявлення естетичного ставлення до мистецтва, світу в різних сферах діяльності людини; оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтв; вміння давати естетичну оцінкам творам мистецтва; спроможність аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури; вміння цінувати красу, створену митцями; оволодіння досягненнями національної (світової) культури; виявлення інтересу до художньої культури, духовних і моральних цінностей українського народу; 
предметних компетентностей: ознайомити учнів із…, поглибити знання учнів про …; сформувати уявлення учнів про …, розвивати вміння … Виховувати інтерес та шану до ... ; прагнення до особистої творчості.
Тип уроку: комбінований.
Техніка виконання: акварельний (гуашевий) живопис, графічні техніки (простий олівець, кольорові олівці, туш, перо; пастель, кольорові крейди вугілля, монотипія, акватипія, гратографія (енкаустика), пуантелістика, офорт – ліногравюра…), скульптурне, декоративне ліплення, пап’є-маше, металопластика, шкіряна пластика, аплікація, мозаїка, колаж, паперопластика (стрічкова пластика, квілінг, рельєфна пластика, об’ємна пластика), вітраж, панно, витинанка…
Оснащення уроку: 

1. Технічні (інформаційні) засоби навчання.
2. Репродукції живописних творів (вказується автор та назва роботи, наприклад, А. Куїнджі. «Місячна ніч на Дніпрі», «Дніпро вранці»).
3. Художні світлини (пейзажі, зображення…).
4. Таблиці з кольорознавства, схеми поетапного створення композиції, дидактичні картки.
5. Наочні елементи гри «Кольорове лото».
6. Зразки дитячих робіт з теми даного уроку.
7. Акварельні фарби, пензлі, папір, вода, палітра.

Методи і прийоми, використовувані вчителем на уроці: коментар, бесіда, демонстрування наочності та прийомів роботи з фарбами, організація процесу сприймання, пізнавальної, ігрової та практичної діяльності учнів, стимулювання творчої активності учнів, педагогічне спостереження, індивідуальне консультування, порівняльний аналіз, евристичний метод (проблемного викладу), частково-пошуковий, репродуктивний (відтворюючий), дослідницький, інтерактивний метод «Мікрофон», («Побудова асоціативного куща»), ігровий прийом «Так, ні» і т.п.

Форма організації: урок-гра з елементами подорожі з використанням відеоматеріалів або урок-екскурсія, подорож, вікторина тощо; виконання вправ та творчої роботи – у групах, у парах, кооперативно-групова, диференційовано-групова, ланкова, бригадна фронтальна та індивідуально-групова робота.

Терміни і поняття (словник термінів та їх тлумачення): наприклад,

Образотворче мистецтво – мистецтво, що зображує життя, оточуючу дійсність у художніх образах.
Живопис – малярство, один з основних видів образотворчого мистецтва, що відтворює на площині предмети і явища реального світу з допомогою кольору.
Види мистецтв (предметів), що інтегруються на уроці: живопис, художня фотографія, музичне мистецтво, література.
Літературний ряд (при потребі): наприклад, – Т.Г. Шевченко. «Причинна», Микола Вінграновський. «Скажи мені, Дніпре…», Феофан Прокопович. «Похвала Дніпрові».
Музичний ряд (при потребі): наприклад, прослуховування музичного твору Юрія Щуровського «Після перегляду Куїнджі».
Міжпредметні зв’язки – література, музичне мистецтво, екологія.

Структура використання на уроці навчального часу:
1. Організація уваги учнів на уроці та проголошення теми уроку (1 хв.).
2. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.).
3. Актуалізація набутого навчального матеріалу учнями (2-5 хв.).
4. Виклад вчителем нового матеріалу (5-7 хв.).
5. Фзкультрозминка (1 хв.).
6. Самостійна практична діяльність учнів(20-30 хв.):
- виконання вправи (3-5 хв.);
- бесіда з техніки безпеки (1-2 хв.);
- виконання практичного завдання (20 хв.);
- оцінювання учнівських робіт з подальшим колективним їх аналізом (3-5 хв.).
7. Підсумок уроку, рефлексія (3-5 хв.).
8. Домашнє завдання (1 хв.). 


Хід уроку
1. Організація уваги учнів на уроці та проголошення теми уроку
2. Мотивація навчальної діяльності 
3. Актуалізація набутого навчального матеріалу учнями 
Запитання до учнів, бесіда, ігрові прийоми.
4. Виклад учителем нового матеріалу 
Розповідь учителя: (розповідь з елементами бесіди, розповідь з демонстрацією або використання інтерактивної технології, зокрема методу «Ти мені − я тобі» або «Навчаючи, учуюся»…).
5. Фзкультхвилинка 
6. Самостійна практична діяльність учнів
Виконання вправи.
Бесіда з техніки безпеки.
Інструктаж поетапності виконання практичного завдання.
Виконання практичного завдання (вчитель у процесі самостійної практичної діяльності учнів здійснює індивідуальне консультування та стимулювання творчої ініціативи школярів).
7. Підсумок уроку, рефлексія
(Загальна оцінка уроку, виставка закінчених творчих робіт учнів з подальшим аналізом кращих досягнень та допущених помилок).

Рефлексія уроку у формі відкритих запитань:
- Що нового дізналися (навчилися) на сьогоднішньому уроці?
- Що найбільше сподобалося?
- Що я встиг(ла) зробити на уроці?
- Чого досягли?
- Що залишилося для мене невирішеним?

Рефлексія у формі незакінчених речень:
Я зрозумів, що можу ...
Для мене стало новим ...
Мене здивувало ...
У мене вийшло ...
Мені захотілося ...
Мене надихнуло ...
8. Домашнє завдання

(Визначення завдання з підготовки до наступного уроку, наприклад, спостерігати наявність основних та складених кольорів у оточуючому житті, підготувати білий папір, гуашеві фарби, пензлі, палітру, воду).

Презентації до уроківФізкультхвилинки   

Артхвилинки

Музичні хвилинки


  

Відеоуроки


   

 

 


   
 
 
 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар